Κλινική Νευροψυχολογία | Ψυχολόγος Αθήνα

phreneologyheadΚλινική Νευροψυχολογική Αξιολόγηση και εξέταση γνωστικών λειτουργιών

Η Νευροψυχολογία είναι ο τομέας της κλινικής ψυχολογίας που ασχολείται με τη μελέτη του εγκεφάλου και της σχέσης του με την συμπεριφορά (νοητικές λειτουργίες και συναίσθημα). Σκοπός της κλινικής νευροψυχολογικής αξιολόγησης, αποτελεί η διαπίστωση ή όχι νοητικής έκπτωσης μέσω της εξέτασης των γνωστικών μηχανισμών. Η ταυτόχρονη κλινική ψυχολογική εξέταση των συναισθηματικών/ψυχολογικών λειτουργιών είναι απαραίτητη αφού γνωστικές και συναισθηματικές μεταβλητές μπορεί να έχουν κοινές κλινικές εκδηλώσεις και νευροβιολογικό υπόβαθρο. Η κλινική νευροψυχολογική αξιολόγηση αποτελεί τον εγκυρότερο τρόπο για να διαπιστωθεί ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκέφαλος μία δεδομένη στιγμή.

Απαραίτητη προυπόθεση αποτελεί η πραγματοποίηση της εξέτασης από ειδικευμένο Ψυχολόγο στην Κλινική Νευροψυχολογία (Κλινικό Νευροψυχολόγο) και κάτοχο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. Ο κλινικός νευροψυχολόγος απαιτείται να έχει βαθιά γνώση και επαγγελματική εξοικείωση με την κλινική ψυχολογία, την κλινική ψυχοπαθολογία, τη νευροανατομία, τη νευροπαθολογία και τη στατιστική. Ο τελευταίος χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα νευροψυχολογικά και ψυχολογικά εργαλεία (τεστ) και την κλινική/διαγνωστική συνέντευξη συντάσει μία επιστημονική έκθεση στην οποία ελέγχονται οι κυριότερες νοητικές λειτουργίες και η συναισθηματική κατάσταση του ασθενούς.

Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται:

Οι λειτουργίες της μνήμης, της μάθησης, της προσοχής, οπτικοχωρικές και κατασκευαστικές δεξιότητες, ο συλλογισμός, ο λόγος, οι ανώτερες εκτελεστικές λειτουργίες, το νοητικό πηλίκο (I.Q), η αυτόνομη λειτουργικότητα, η διάθεση, το άγχος κ.α.

Απευθύνεται:
  • Σε άτομα τα οποία επιθυμούν να ελέγξουν την λειτουργία της μνήμης τους ή και άλλων γνωστικών μηχανισμών λόγω αντικειμενικών ή υποκειμενικών αιτιάσεων.
  • Σε άτομα που επιθυμούν τον εντοπισμό δυνατών και αδύναμων σημείων στις νοητικές τους λειτουργίες ή τον υπολογισμό του νοητικού τους πηλίκου.
  • Σε νευρολογικούς, ψυχιατρικούς και άλλους ασθενείς, με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης της ασθένειας στη λειτουργία του εγκεφάλου και την επίπτωση στην συμπεριφορά (νοητικές λειτουργίες και συναίσθημα).
  • Στα πλαίσια ολοκληρωμένης διεπιστημονικής συνεργασίας για το σχεδιασμό των θεραπευτικών παρεμβάσεων σε σχετικούς ασθενείς.

 

 

Εντοπισμός Γνωστικών Λειτουργιών στον εγκέφαλο

p a d

Copyright © 2014 | http://www.pine.gr